Система за свързване в каскада на помпени модули за БГВ ModvFresh Kascata

Информация за продукта

Система за свързване в каскада на няколко помпени модула за производство на битова гореща вода ModvFresh за инсталации, изискващи високи мощности и дебити Kascata

 • Система за свързване на каскада на няколко помпени модула за БГВ ModvFresh (Модуфреш) за инсталации, изискващи висока мощност и потоци
 • ModvFresh Kascata притежава иновативна логика за управление, която позволява да се свържат в каскада (паралелно) до пет стандартни помпени модула ModvFresh, с цел да бъде доставена прясна топла вода за битови нужди с максимален дебит на водата 200 l/min и съответно захранваща топлинна мощност до 500 kW
 • Тази система е подходяща за инерционни водни резервоари на големи инсталации, свързани със слънчеви инсталации, с котли на дърва или на пелети или котли за биомаса и т.н.
 • Системата ModvFresh Kascata осигурява незабавно производство на топла вода за битови нужди, предотвратявайки явленията на бактериално замърсяване (като легионерската болест) поради застояване на водата в бойлерите
 • Инсталацията се управлява чрез шина от главен сервомотор (ModvMaster, свързан към първия модул ModvFresh), който на базата на стойността на водния поток, доставян от битовата водопроводна инсталация, активира другите блокове ModvFresh и управлява съответните бързодействащи сервомотори (ModvSlave). Изискуемият воден поток се регистрира от датчик VFS 10 - 200 l/min, поставен на основния разпределител на студената вода.
 • Системата Kascata е изключително гъвкава и може да бъде проектирана и изпълнена на модулен подход, в зависимост от специфичните изисквания на инсталацията

Kascata схема
Забележка: температурните стойности, отбелязани със звездичка (*), трябва да се считат за номинални
 
 

Основни технически спецификации

 • Възможност за свързване на 2 до 5 модела ModvFresh 4, за да достигне дебит на битовата гореща вода (БГВ) до 200 l/min и номинална топлинна мощност 500 kW
 • Контрол на температурата на резервоара за вода, оптимизиран от всеки работещ блок, благодарение на функцията за модулация на скоростта на първичната циркулационна помпа. Това регулиране позволява да се намали температурата на връщащата вода до буферния резервоар до 15 °C. Поради тази причина не са необходими устройства за контрол на стратифицирано връщане
 • Широк обхват на използване: подходящи за търговски инсталации, хотели, спортни зали и др.
 • Функция, която стартира периодично всяка отделна помпена група ModvFresh 4, позволявайки равномерно разпределяне на работно натоварване върху инсталираните модули
 • Възможност за разширяване на системата на по-късен етап с допълнителни модули, в случай на увеличаване на необходимата мощността и дебити
 • Прогресивна работа на системата без водни удари, благодарение на технологията ModvSlave за управление на стартовите вентили.
 • Уредът се включва или изключва само за 5 секунди
 • Възможност за управление на линия за рециркулация, използваща последният модул ModvFresh. Графиците за рециркулация, температурата и потокът могат да се задават директно на всяко устройство
 • Измерване на количеството топлина, произведено от всеки модул

 

Списък на компонентите на системата за управление на инсталацията

ModvMaster
ModvMaster. Първичен сервомотор (мастер) със захранване 24 V AC/DC с 35 секунди време за реакция. ModvMaster се поставя на сферичния вентил на входа на студената вода на първия блок ModvFresh и благодарение на BUS линия контролира всичките инсталирани в системата модули ModvSlave. Неговият логически контрол дава възможност за получаване на информация за дебита, прочетена от цифровия сензор VFS. Идентификационният номер, зададен директно от фабриката на ModvMaster е 1. Код: VLR24A-LP/DWCE

 

ModvSlave
 
ModvSlave. Вторичен сервомотор (подчинен), с бързо задействане от 5 секунди. ModvSlave е идентифициран фабрично на основата на броя на елементите, които съставляват каскадата (2, 3 и т.н.) и задължително трябва да се постави върху сферичния вентил на входа на студената вода на съответната група за БГВ ModvFresh (2, 3 и т.н.). Код: LRQ24A-MLP/E

R415D

Сферичен кран. Двупътен сферичен кран, подходящ за питейна вода с бронзово тяло и жълто покритие. Резбата е изработена съгласно ISO 228 (DIN 259 BSP 2779). Оборудван с корпусна система за сервомотори ModvMaster и ModvSlave. Стойност на Kvs: 12,0. Размер: 1" мъжки връзки. Код: R415D

vfs10_200

 

VFS сензор. Сензор VFS 10 за дебит до 200 л/мин, изработен от композитен материал. Захранване 5 VDC. Размер мъжки тръбни връзки 1.1/4". Код: VFS10-200

SI010

Преобразувател на сигнала за сензора VFS. Преобразувателя на сигнала за сензора VFS има функция да осигури захранването на сензора VFS 10-200 и да изпрати данните за дебита към сервомотора ModvMaster. Захранване 230 VAC. IP 20. Може да бъде поставен на 35 мм DIN шина. Код: SI010

 

Обща информация относно избора на компоненти

Моля, прочетете долния списък за справка, за да изберете компонентите, необходими за изграждане на вашата ModvFresh Kascata. В зависимост от конкретните изисквания за мощност и дебит, моля, намерете тук необходимият брой от всеки отделен компонент, необходим за изграждането на инсталацията:

Система ModvFresh Kascata за номинална мощност до 50 kWСписък на компонентитеКодове
Брой необходими единици
200 kW
80 l/min
300 kW
120 l/min
400 kW
160 l/min
500 kW
200 l/min
Стандартни групи ModvFresh 031400-100-40 2 бр. 3 бр. 4 бр. 5 бр.
ModvMaster VLR24A-LP/DWCE 1 бр. 1 бр. 1 бр. 1 бр.
ModvSlave LRQ24A-MPL/E 1 бр. 2 бр. 3 бр. 4 бр.
Сф. кранове R415D 2 бр. 3 бр. 4 бр. 5 бр.
VFS сензор VFS10-200 1 бр. 1 бр. 1 бр. 1 бр.
Сигнален ковертор за VFS сензор SI010 1 бр. 1 бр. 1 бр. 1 бр.
Kascata с рециркулация(*) 031415-100-40 1 бр. 1 бр. 1 бр. 1 бр.
Захранване сервомотори
24V AC/DC, 100VA, 50W
Захранващото устройство не е включено в доставката 1 бр. 1 бр. 1 бр. 1 бр.

 (*) Ако каскадната система изисква линия за рециркулация, по време на етапа на избор на компонентите ще е необходимо да се замени един от стандартните модули ModvFresh с модела с рецирекулация. Вижте таблицата, посочена по-горе, за избора на модела.
Като пример, за инсталации с 4 броя групи (400kW - 160 l/min), ще е необходимо да се инсталират три стандартни модула ModvFresh 4 (код 031400-100-40) и един модул ModvFresh 4 с рециркулация (код 031415-100-40), т.е. общо 4 групи, както е показано в горния списък. Препоръчва се рециркулационната група да се инсталира винаги като последен елемент от каскадата.

 

Области на употреба:

 • За максимална мощност 500 kW и дебит на БГВ до 200 l/min.
 • Номинална температура на водата в акумулатора (буфера): 60 °C.
 • Номинална температура на водата от водопроводната мрежа: 10 °C.
 • Номинална температура на произведената битова гореща вода: 45 °C, с възможност за регулиране от 30 °C до 70 °C
 • Настройваема температура на рециркулационната линия: от 10 °C до 40 °C

 

Минимални диаметри на тръбите:

Брой групи ModvFresh

по 100 kW

Тръби 

[mm]

Рециркулационна

линия (ако има)

2 бр. DN25 (Cu 28x1,5) DN15
3 бр. DN32 (Cu 35x1,5) DN15
4 бр. DN32 (Cu 35x1,5) DN20
5 бр. DN40 (Cu 42x1,5) DN20

За да се избегнат изгаряния на потребителя, доставяната вода никога не трябва да надвишава 60 °C. Тази температурна граница е предварително избрана в контролера, въпреки това може да бъде намалена.
Контролерът на ModvFresh с рециркулационна линия, с цел да се избегне бактериалното замърсяване в кръга на БГВ е оборудван със специфична програма за дезинфекция, която значително повишава температурата в линията за рециркулация, като убива евентуалните бактерии. Следователно, по време на тази операция и горещата вода за потребителя достига много високи температури, което води до риск от мигновени изгаряния. Поради това е препоръчително да се настрои стартирането на програмата за дезинфекция в момент, когато потребление на вода от потребителя е ниско (т.е. през нощта), и въпреки това да се инсталира устройство за защита против попарване на изходите, които се считат за опасни.

 

Основни методи на работа на инсталацията

ModvFresh Kascata има няколко работни логики според действията на потребителя (в примера - с инсталиране на 3 броя помпени модула)


Стартиране на инсталацията и селективно активиране на модулите:

Kascata схема 2

В началната конфигурация, без да има намеса от потребителя, първият ModvFresh (master) е в ефективно състояние (по-точно, той е в режим на готовност), тъй като спирателният кран, управляван от ModvMaster е отворен.
След потребление от първия консуматор, помпеният възел ModvFresh под номер 1 се активира и започва да произвежда топла санитарна вода.
След това, в зависимост от нарастването на потребителите и следователно на искания дебит, VFS сензорът прогресивно регистрира това увеличение и изпраща тези данни към ModvMaster, който контролира отварянето на регулиращите вентили, монтирани на входа на студената вода на всеки блок и следователно стартира подчинените блокове, необходими за осигуряване на искания дебит на воден поток (в схемата искания дебит се осигурява от блокове 1 и 2).
В този работен режим, всяко отделно устройство ModvFresh се активира или деактивира в зависимост от промяната на искания дебит на топла вода.

 

Спиране на инсталацията и рутинна функция

Kascata схема 3 

След като консумацията на потребителите спре, ModvMaster задейства затварянето на всички спирателни вентили, с изключение на този на приоритетното устройство. Важно е да се знае, че това не е непременно група номер 1 (на която е поставен ModvMaster), заради редуването им.

При наличие на консумация от нов потребител, уредът, който в този момент се счита за първичен, ще започне да дава отново дебит и ако е необходимо, ModvMaster ще отвори спирателните клапани на другите блокове, връщайки системата в състоянието от схема 1. 

Рутинната функция позволява балансирано на натоварването на всички модули на системата.

 

Рециркулациона линия

 Kascata схема 4

Ако проектирането на инсталацията изисква линия за рециркулация на битовата гореща вода, възможно е тази функция да се управлява чрез монтиране на модул ModvFresh с рециркулация като последен елемент на каскадата (с цел опростяване на хидравличните връзки).
Времето и температурата на линията за рециркулация могат да се задават директно върху вградения контролер на специалния модул.

 

 

 

ОНЛАЙН МАГАЗИН С ЦЕНИ AQUA.STORE

 

ЦЕНОВИ ЛИСТИ АКВА СИСТЕМИ GRUNDFOS

 

 

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общ регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, следва да се запознаете с Политиката за поверителност и Политиката относно „Бисквитки“ (“Cookies”) на Aqua Systems. В случай че се съгласите и приемете посочените политики, вие може да продължите да използвате настоящата интернете страница като получавате „Бисквитки“ (“Cookies”) на използваните от вас устройства. По всяко време можете да ограничите използването на „Бисквитки“ (“Cookies”) или изтриете вече съхранени „Бисквитки“ (“Cookies”) чрез настройките на съответния браузър.

Повече информация